.______ .___  .___  ._______.___ .___  .___  ._______.______ 
:   \ |  |  |  |  :_ ____/: __||  |  |  |  : .____/:_ _  \ 
|  .  ||  |  |  |  |  _/ | : ||  |  |  |  | : _/\ |  |  |
|  :  ||  |/\ |  |/\ |  |  |  ||  |/\ |  |/\ |  / \| . |  |
|___|  ||  / \|  / \|_. |  |  ||  / \|  / \|_.: __/|. ____/ 
  |___||______/|______/ :/  |___||______/|______/  :/  :/   
              :                  :    
cC81ODd1UHZzVHpPT0RWNlBQeVEyTStrSUdEcVI1aFUzSVhQRFRFaDQ3VVNrcmR1RVh2Sm
ZxZml0WFFKZXpzeGJ2VEFLdzRFK01hMStqMXRFVjNXelU3dy80QXROK0h5eXV0NkFNdmNh
U2ZHYUpIQ0tzTS9NcmZwUTdLVHFPU2g0VXZuWWF6KzZ6cTd1MEVYRnBTMjRBcGYwR3lUM1
NPSENyeWtiV1lQdnNBPTo6YvPrI2meoSe1K6Tm0sZSvA==
REQiD Release Name Size Category Date Download
12591405 Agnelli.2017.1080p.WEBRip.x264-newzNZB 2.04 GB
X264
2019-12-02 17:10:19
NZB